card
story-image

Хөрөнгө оруулалтийн стратеги

Бид дараах дунд болон урт хугацаанд үр өгөөжөө бүрэн өгөхүйц потенциалтай төслүүдэд хөрөнгө оруулдаг.

  • Санхүүжилт – ялангуяа өргөжин дэвжих, оновчтой байх бололцоотой.
  • Үүсгэн байгуулагдаж буй компаниуд – тодорхой хугацаанд орлогын урсгал бий болох боломжтой.
  • Өөрчлөлт хийх – асуудал бий болсон, дутуу үнэлэгдсэн, олны анхаарал татаж чадаагүй компаниуд өөрийн бизнесийн мөн чанарыг зөвөөр харсан үед.
  • Худалдан авалт – санхүүжилт, үйл ажиллагааны дэмжлэг шаардлагатай байгаа болон гарч ирсэн боломжийг олж харсан үед

story-image

Уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүд

МЗК үнэ цэнэ бүтээх боломжтой ямар ч төрлийн бүтээгдэхүүнүүдэд газарзүйн байрлалаас үл хамааран хөрөнгө оруулалт хийдэг

Уул уурхайн үндсэн санхүүжилтүүдээс гадна МЗК салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологиудад мөн хөрөнгө оруулдаг.

Хөрөнгө оруулагчийн хувьд бид дараах потенциалтай нөхцөл байдалд санхүүжилт хийдэг. Үүнд:

  • Шинэ зах зээлд орж буй, газарзүйн хувьд өсөх боломжтой бөгөөд эрүүл өсөлттэй.
  • Шинэлэг бүтээгдэхүүн болон технологийн хөгжилд.
  • Нэгдэл болон худалдан авалтын замаар өсөн дэвжих боломжтой үед.

Холбоо барих